Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Cart4Future s.r.o., IČO: 2928115, DIČ: CZ29281156 so sídlom Jalubí 666, 687 05 Jalubí 

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre predaj tonerov a cartridgí v internetovom obchode www.peniazezatoner.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Cart4Future s.r.o., IČO: 2928115, DIČ: CZ29281156 so sídlom Přívrat1963 / 30, 616 00 Brno, zaps. v OR vedenom mestským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70663 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Cart4Future s.r.o., IČO: 2928115, so sídlom Jalubí 666, 687 05 Jalubí, zaps. v OR vedenom mestským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70663 (ďalej len “kupujúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “predávajúci”).
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúcí vyplnením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Na tieto obchodné podmienky je predávajúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

1. Kupujúci
Kupujúcim je (spoločnosť) Cart4Future s.r.o., IČO: 2928115, so sídlom Jalubí 666, 687 05 Jalubí, zaps. v OR vedenom mestským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70663.

2. Predávajúci
Predávajúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s kupujúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Kupujúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na predajných dokladoch.
Právne vzťahy kupujúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie a pod.), a
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy kupujúceho s predávajúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené těmito¨VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. Spotrebiteľská Zmluva
Zmluva predajné, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane odberateľ, resp. kupujúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla odoslať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú prístupné aplikáciami tretích osôb.
Predávajúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej predajnej zmluvy či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb., na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@penizezatoner.cz). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo kupujúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@peniazezatoner.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa.

4. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

Predávajúci je oprávnený predať tovar u kupujúceho skrze objednávkový systém eshopu, popr. telefonicky, emailom. Návrhom na uzavretie predajnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru prodávajúcím na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky výkupu, popr. telefonickú objednávkou predávajúceho a prijatím objednávky kupujúcim. Toto prijatie kupujúci bezodkladne potvrdí predávajúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva nie je kupujúcim archivovaná a nie je po vyžiadanie predávajúcim prístupná.

5. Cena a platba

Ponuka s cenou uvádzanou na eshope kupujúceho je zmluvná, konečná, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto kupujúcemu v internetovom obchode ponúkané. Kupujúci si vyhradzuje právo výkup odmietnuť. Náklady na dopravu sú uvedené v časti “Dodacia lehota a podmienky dodania”. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie predávajúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase predaja tovaru predávajúcim.
Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. kupujúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: faktúrou, hotovosť, PayPal, účet, zloženka.

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, ktorý pre predávajúceho kupujúci objedná. V prípade hodnoty výkupe nad 40€ znáša náklady na dopravu a platbu kupujúci.

7. Reklamácia

Predávajúci má právo reklamovať u kupujúceho počty a ceny do 5dnů od obdržania podkladov k fakturácii (vyhodnotenie), alebo max. do tej doby, než bude kupujúcim tovar zaplatený.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci umožní kupujúcemu plnenie povinností v súlade s Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté kupujúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Predávajúci bude okamžite kupujúcim o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len “Rím I”), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia “Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru”. Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či pre prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc mestského súdu v pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre akékoľvek spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Brne.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2016 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

VOP k stiahnutiu tu